Ogłoszenia Biura ds. Nauki

Biuro ds. Nauki przypomina o trwających konkursach na projekty badawcze. Osoby zainteresowane aplikowaniem proszone są o kontakt z Biurem ds. Nauki pod adresem mailowym: bn@uwm.edu.pl

Po kliknięciu na nazwę konkursu nastąpi przekierowanie na stronę ze szczegółowymi zasadami konkursowymi.

1. Narodowe Centrum Nauki:

  • SONATINA 5 – konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2021 r. Sonatina jest konkursem, którego celem jest wsparcie kariery młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Nabór wniosków w Biurze ds. Nauki będzie prowadzony do 08.03.2021 r. Po tym terminie wnioski nie będą sprawdzane w Biurze ds. Nauki i podpisywane przez Prorektora ds. polityki naukowej i badań.

2Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: 

  • LIDER XII - jest to konkurs skierowany do młodych naukowców, którego celem jest poszerzenie kompetencji w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Nabór wniosków w Biurze ds. Nauki będzie prowadzony do 11.03.2021 r. Po tym terminie wnioski nie będą sprawdzane w Biurze ds. Nauki i podpisywane przez Prorektora ds. polityki naukowej i badań.

  • TANGO V – konkurs skierowany jest do osób, które kierowały projektem bazowym finansowanym wcześniej przez NCN, a uzyskane wyniki planują zastosować praktycznie. Konkurs ma na celu wsparcie rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

Termin naboru wniosków odbędzie się w podziale na rundy:

runda I: od 1 lutego 2021 roku do 23 kwietnia 2021 roku

runda II: od 1 maja 2021 roku do 23 czerwca 2021 roku

  • GOSPOSTRATEG V - celem głównym programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Obejmuje trzy zagadnienia badawcze, zgłoszone przez Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nabór wniosków w Biurze ds. Nauki będzie prowadzony do 29.03.2021 r. Po tym terminie wnioski nie będą sprawdzane w Biurze ds. Nauki i podpisywane przez Prorektora ds. polityki naukowej i badań.

3. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej:

  • MONOGRAFIE – celem programu jest finansowanie oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Prace do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu Rady Wydawniczej należy zgłaszać mailowo do Biura ds. Nauki do dnia 8.03.2021 r

  • MONOGRAFIE – Adiustacje – program ma na celu finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych. 

Wnioski należy składać pod adresem mailowym: bn@uwm.edu.pl do Biura ds. Nauki. Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.

Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami NCN, każdy projekt badawczy z udziałem ludzi powinien być zaopiniowany przez uczelnianą Komisję ds. Etyki Badań Naukowych. Szczegóły na stronach: http://www.uwm.edu.pl/badania/komisja-etyki oraz http://bip.uwm.edu.pl/node/5540

Szczegółowe informacje na temat konkursów oraz pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać poprzez kontakt mailowy z pracownikami Biura ds. Nauki: bn@uwm.edu.pl

 

Poniżej link do prezentacji ze Szkolenia dla Wniskodawców NCN:

Szkolenie dla Wnioskodawców NCN

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Biuro ds. Nauki uprzejmie informuje o specjalnym liście Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, skierowanym do zespołów naukowców realizujących projekty badawcze finansowane obecnie przez NCN, zwłaszcza do kierowników tych zespołów.

Apel dotyczy zjawiska "drapieżnych czasopism", tzw. predatory journals czyli czasopism, w których publikowane prace naukowe nie podlegają ocenie eksperckiej lub wykonana jest ona w oparciu o bardzo niskie standardy. Czasopisma te mają charakter wydawnictw publikujących w tzw.  otwartym dostępie (open access), z krótkim procesem publikacyjnym.

Uprzejmie prosimy zwrócić uwagę na konsekwencje publikowania w takich czasopismach i zapoznać z nimi, szczególnie młodych pracowników naukowych (doktorantów i postdoków):

 „Narodowe Centrum Nauki nie popiera tego typu praktyk, a w sytuacjach, kiedy z całą pewnością uda się ustalić, że artykuł finansowany ze środków NCN został opublikowany w czasopiśmie nieprzestrzegającym standardów oceny eksperckiej, będziemy wymagać od kierownika projektu usunięcia numeru projektu z publikacji, a w konsekwencji wykluczenia jej z raportu i zwrotu kosztów poniesionych na opublikowanie takiej pracy."

Więcej ważnych informacji na temat "drapieżnych czasopism" w liście dyrektora NCN  List dyrektora NCN

Listy wydawców i czasopism, co do których zachodzi podejrzenie, że nie zachowują odpowiednich standardów naukowych podczas procesu recenzyjnego artykułów zgłaszanych do publikacji.

wydawcy    - https://beallslist.weebly.com/

czasopisma - https://beallslist.weebly.com/standalone-journals.html

  

 Poradnik Rady Młodych Naukowców

Jak napisać wniosek o projekt badawczy


 Ostatnia aktualizacja: 19 października 2020 r.