Ogłoszenia Biura ds. Nauki

Poniżej link do prezentacji ze Szkolenia dla Wniskodawców NCN:

Szkolenie dla Wnioskodawców NCN

 


 

AKTUALNIE OGŁOSZONE KONURSY:

Po kliknięciu na nazwę konkursu nastąpi przekierowanie na stronę ze szczegółowymi zasadami konkursowymi. 

1. Narodowe Centrum Nauki: 

 • MINIATURA 4 – konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.  W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Wniosek może zakładać realizację jednego spośród następujących działań:

  • badania wstępne/pilotażowe
  • kwerenda,
  • staż naukowy,
  • wyjazd badawczy,
  • wyjazd konsultacyjny.

  Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

  • uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r.; 
  • nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
  • nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
  • są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie przypominamy, że osoby, które nie uzyskały finasowania w konkursie MINIATURA 1, MINIATURA 2 i MINIATURA 3 mogą ponowić wniosek o przyznanie środków w konkursie MINIATURA 4 z uwzględnieniem aktualnych wymagań konkursowych.

  Osoby zainteresowane aplikowaniem proszone są o kontakt z Biurem ds. Nauki pod adresem mailowym: bn@uwm.edu.pl. Nabór wniosków będzie prowadzony do 23.09.2020 r. Po tym terminie wnioski nie będą podpisywane przez Prorektora ds. Nauki.

  OPUS 19 – konkurs skierowany jest do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej lub wielostronnej, a także realizowanych z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Kierownikiem projektu składanego w konkursie OPUS może być osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę naukową bądź jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.
 • PRELUDIUM 19 – konkurs dedykowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, które na dzień 16 czerwca 2020 r. nie będą jeszcze posiadały stopnia naukowego doktora. Młody naukowiec będzie miał możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt  badawczy. W  zespole badawczym mogą być co najwyżej trzy osoby, przy czym osoba posiadająca habilitację lub tytuł naukowy może być wyłącznie opiekunem naukowym w projekcie. 

Osoby zainteresowane aplikowaniem proszone są o kontakt z Biurem ds. Nauki pod adresem mailowym: bn@uwm.edu.pl 

Nabór wniosków będzie możliwy drogą mailową do 9.06.2020 r. Po tym terminie wnioski nie będą podpisywane przez Prorektora ds. Nauki.

Osoby składające projekt w KONSORCJUM zobowiązane są do wcześniejszego złożenia Porozumienia o współpracy w nieprzekraczalnym terminie do 19.05.2020 r. (drogą mailową) 

2. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: 

 • GOSPOSTRATEG III – zakres tematyczny Programu, uwzględniający wszystkie wyzwania rozwojowe wskazane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, obejmuje:
  • pułapkę średniego dochodu i przeciętnego produktu,
  • pułapkę braku równowagi,
  • pułapkę demograficzną,
  • pułapkę słabości instytucji.

Osoby zainteresowane aplikowaniem proszone są o kontakt z Biurem ds. Nauki pod adresem mailowym: bn@uwm.edu.pl. Nabór wniosków będzie możliwy drogą mailową do 14.08.2020 r. Po tym terminie wnioski nie będą podpisywane przez Prorektora ds. Nauki. (Przed rozpoczęciem prac nad przygotowaniem projektu należy uzyskać zgodę Pana Prorektora ds. Nauki). 

 • TANGO 4 – konkurs skierowany jest do osób, które kierowały projektem bazowym finansowanym wcześniej przez NCN, a uzyskane wyniki planują zastosować praktycznie. Konkurs ma na celu wsparcie rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. 

Wnioski należy składać do Biura ds. Nauki drogą mailową: bn@uwm.edu.pl do 25.06.2020 r. w podziale na rundy:

 • runda I: od 29 listopada 2019 roku do 27 stycznia 2020 roku,
 • runda II: od 1 lutego 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku,
 • runda III: od 16 kwietnia 2020 roku do 25 czerwca 2020 roku. 

3. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: 

 • MONOGRAFIE– celem programu jest finansowanie oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. 

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Prace do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu Rady Wydawniczej należy zgłaszać mailowo do  Biura ds. Nauki do dnia 7.09.2020 r

 • MONOGRAFIE – Adiustacje – program ma na celu finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych. 

Wnioski należy składać pod adresem mailowym: bn@uwm.edu.pl do Biura ds. Nauki. Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym. 

Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami NCN, każdy projekt badawczy z udziałem ludzi powinien być zaopiniowany przez uczelnianą Komisję ds. Etyki Badań Naukowych. Szczegóły na stronachhttp://www.uwm.edu.pl/badania/komisja-etyki oraz http://bip.uwm.edu.pl/node/5540 

Szczegółowe informacje na temat konkursów oraz pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać poprzez kontakt mailowy z pracownikami Biura ds. Nauki: bn@uwm.edu.pl 

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Biuro ds. Nauki uprzejmie informuje o specjalnym liście Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, skierowanym do zespołów naukowców realizujących projekty badawcze finansowane obecnie przez NCN, zwłaszcza do kierowników tych zespołów.

Apel dotyczy zjawiska "drapieżnych czasopism", tzw. predatory journals czyli czasopism, w których publikowane prace naukowe nie podlegają ocenie eksperckiej lub wykonana jest ona w oparciu o bardzo niskie standardy. Czasopisma te mają charakter wydawnictw publikujących w tzw.  otwartym dostępie (open access), z krótkim procesem publikacyjnym.

Uprzejmie prosimy zwrócić uwagę na konsekwencje publikowania w takich czasopismach i zapoznać z nimi, szczególnie młodych pracowników naukowych (doktorantów i postdoków):

 „Narodowe Centrum Nauki nie popiera tego typu praktyk, a w sytuacjach, kiedy z całą pewnością uda się ustalić, że artykuł finansowany ze środków NCN został opublikowany w czasopiśmie nieprzestrzegającym standardów oceny eksperckiej, będziemy wymagać od kierownika projektu usunięcia numeru projektu z publikacji, a w konsekwencji wykluczenia jej z raportu i zwrotu kosztów poniesionych na opublikowanie takiej pracy."

Więcej ważnych informacji na temat "drapieżnych czasopism" w liście dyrektora NCN  List dyrektora NCN

Listy wydawców i czasopism, co do których zachodzi podejrzenie, że nie zachowują odpowiednich standardów naukowych podczas procesu recenzyjnego artykułów zgłaszanych do publikacji.

wydawcy    - https://beallslist.weebly.com/

czasopisma - https://beallslist.weebly.com/standalone-journals.html

  

 Poradnik Rady Młodych Naukowców

Jak napisać wniosek o projekt badawczy


 Ostatnia aktualizacja: 2 października 2019 r.